Ymgyrch S4C

24 Hydref 2010

Ebost ddanfonais i at S4C yn cefnogi’r ymgyrch yn erbyn toriadau 24/10/10

Gair byr i ddweud pa mor grac rydw i â’r hyn y mae llywodraeth San Steffan yn ceisio ei wneud i S4C. Mae’r cyllid y mae S4C yn ei dderbn yn bitw iawn o’i gymharu â’r hyn agaiff ei wario ar brosiectau mawr Seisnig ac a gaiff ei watraffu ar nifer o anturiaethau milwrol.
Mae S4C yn rhan annatod o ddiwylliant a bywyd pob dydd ni’r Cymry. Does gan wleidyddion Lloegr yr un amgyffred o ba mor bwysig y mae S4C i’n bywydau nac, yn bwysicach byth efallai, ein dyfodol ni fel cenedl.
Pa hawl sy’ gan ddyrned o wleidyddion Lloegr i ymddwyn fel swyddogion ymherodraeth phlistaidd a gwneud penderfniadau tyngedfenol ar ddyfodol ein diwylliant, ein hiaith, a iaith ein plant.
Rhaid i S4C barhau i fod yn gorff darlledu annibynol sy’n derbyn cyllid teilwng. Dylai S4C hefyd fod yn ymatebol i’n Senedd etholedig ni’r Cymry ym Mae Caerdydd.
Bydd y toriadau llym a fwriedir gan llywodraeth San Steffan yn ergyd drychinebus i S4C, i Gymru ac i’n hiaith a’n diwylliant.
Cefnogaf S4C yn ei hymgyrch i gadw ei hannibyniaeth ac i dderbyn cyllid teilwng.
DIM TORIADAU I S4C!

Arbrofion pellach gyda’r satnaf Cymraeg

6 Medi 2010

Yn fy mlog diwetha, un o’r trafferthion y soniais i amdano oedd nad oedd meddalwedd y satnaf  yn deall bod y gair ‘cyntaf’ yn dod ar ôl yr enw ac felly, er bod y teclyn yn dweud, e.e., ‘Cymerwch y trydydd troad’ yn gywir, roedd e hefyd yn dweud, ‘Cymerwch y cyntaf troad’!

Ro’n i wedi meddwl bod rhaid i fi ddioddef hyn, o leiaf nes bod Garmin yn datblygu meddalwedd Gymraeg, gan nad oedd modd ei newid.

Ond y bore ‘ma, tra ro’n i’n profi’r gorchmynion Cymraeg ar y ffordd i’r gwaith (dw i acsiwyli YN gwybod y ffordd i’r gwaith!) fe sylwais i ar rywbeth a roddodd syniad i fi.

Sylwais i nad oedd y satnaf ond yn defnyddio’r geiriau ‘cyntaf, ail, trydydd’ a.y.y.b. ynhŷd â’r gair ‘troad’ a dim gydag unrhyw air arall.

Felly, heno, dyma fi’n mynd ati i ail-recordio.  Yn y fersiwn newydd, fy nghyfieithiad o’r gair ‘First’ yw ‘Y troad cynta’; ‘Second’ yw ‘Yr ail droad’ a ‘Third’ yw ‘Y trydydd troad’ a.y.y.b.  Wedyn, fy nghyfieithiad o ‘Exit’ yw …..er… dim byd – distawrwydd (neu baswn i’n clywed, ‘Yr ail droad troad’!)

O ganlyniad, lle gynt ro’n i’n clywed, ‘Cymerwch y cyntaf troad ac wedyn troad i’r chwith’, mae fy satnaf annwyl nawr yn rhoi’r gorchymyn, ‘Cymerwch y troad cyntaf ac, wedyn, i’r chwith’.  Dydy’r gair ‘troad’ (exit) ddim yn bodoli fel gair ar ei ben ei hun rhagor!

A dyna fi wedi datrys problem y trefnolion a, hefyd, y treigliadau sy’n dilyn y trefnolion.

Yr unig beth sy’ ar ôl i’w ddatrys ‘nawr yw treiglo ‘cant’ ar ôl ‘dau’ a ‘tri’ (dau cant, tri cant!).  A dw i ddim yn gweld ffordd rownd hwnna!

Newid y satnaf i roi gorchmynion yn y Gymraeg

3 Medi 2010

Wrth chwilio trwy’r gosodiadau ar fy satnaf, ro’n i’n synnu ar gymaint oedd y dewis o ieithoedd oedd ar gael yn y teclyn bach! Degau ohonyn nhw – ond dim Cymraeg. Es i ati, wedyn, i weld os oedd modd i berchnogion satnafs recordio’r geiriau eu hunain, gan feddwl creu fersiwn bach Cymraeg.  Ond doedd dim golwg o unrhyw ffordd o’i  wneud yno, a dyma fi’n rhoi’r gorau i’r syniad.

Fodd bynnag, fe ddigwyddais i fynd i’r wefan eto ryw bythefnos yn ôl a, diawch erioed, dyna oedd cyfarwyddiadau ar sut i wneud ac, felly, fe wnes!

Ac ers i fi sôn ar Twitter ‘mod i wedi llwyddo i newid fy satnaf i roi gorchmynion yn y Gymraeg dw i wedi derbyn nifer o ymatebion.  Rhai yn amlwg wedi darganfod hyn ers sbel ac, am wn i, wedi troi llais eu satnafs i’r Gymraeg eisoes.  Ond sawl un, hefyd, wedi gofyn sut oedd gwneud hyn.

Felly, ar ddiwrnod #pethaubychain dyma fi yn mynd ati i egluro beth wnes i.

Satnaf Garmin sy’ genny’ ac felly dyma’r cyfarwyddiadau ar sut i newid hwnnw. Ond ‘swn i’n tybio bod y drefn mwy neu lai yr un peth gyda theclynau eraill.

1) Ewch i wefan http://www.garmin.com ac ar y dudalen hafan

2) cliciwch ar ‘Products’ ac ar y ddewislen

3) dewiswch ‘On the Road’ ac, wedyn,

4) yn y golofn ‘Quick Links’, dewiswch ‘Garmin voice studio’.

Fe gewch gyfarwyddiadau ar sut i lawrlwytho’r feddalwedd i’ch cyfrifiadur.  Mae’n rhad ac am ddim ac yn lawrlwytho mewn eiliadau.

  • Yn anffodus, bydd rhaid ei lawrlwytho i PC, gan nad yw’r feddalwedd yn gweithio ar Mac.

Pan agorwch y feddalwedd yma, fe welwch restr o 65 o eiriau i’w darllen.  Bydd angen meic ar y cyfrifiadur, a gorau oll os oes meic allanol ‘da chi.  Os nad oes, fe allwch blygio’ch clustffonau i mewn i soced y meic ar y cyfrifiadur a siarad i mewn i’r clustffonau. Fel arfer, mae hynny’n gweithio’n iawn.

Wrth gwrs, geiriau Saesneg ydyn nhw, ac fe fydd angen dewis eich cyfieithiadau yn ofalus.  Fel cymorth, dyma beth ddewisais i ar gyfer rhai o’r rhai mwya trafferthus:

Recalculating – Ailgynllunio

Continue on route – Parhewch ar y ffordd

Enter roundabout – Ymunwch â’r cylchdro

Exit – Troad

(Roedd hwn yn lletchwith iawn, gan fod ‘exit’ yn cael ei ddefnyddio fel berf ac enw: ‘Take the third exit then exit left’.  Os dych chi’n dewis ‘gadewch’ fel cyfieithiad, fe glywch chi, ‘Cymerwch y trydydd gadewch, wedyn gadewch ar y chwith.’  Er nad yn berffaith, mae ‘Cymerwch y trydydd troad, wedyn troad ar y chwith’ yn lawer gwell.)

Left – i’r chwith (neu fe glywch chi, ‘Trowch chwith’)

Make a U turn – Gwnewch dro pedol

Take sliproad – Cymerwch y slipffordd

Proceed to highlighted route – Ewch i’r ffordd amlygwyd

Feet – Troedfedd (ar gyfer ‘pum can troedfedd’)

Yards -Llathen (ar gyfer ‘pum can llathen’)

Miles – o filltiroedd*

* Yn anffodus, dyw’r feddalwedd ddim yn eich galluogu i roi mwy nag un ffurf ar air.  h.y. Does dim modd cael ffurfiau benywaidd a gwrywaidd i’r rhifau.  Felly, dewisais i ‘o filltiroedd’ er mwyn clywed ‘pedwar o filltiroedd’ yn hytrach na ‘pedwar milltir’! Tasech chi’n recordio ‘pedair’, fe glywech chi ‘Pedair can llathen’!!

Yn yr un modd, dych chi ddim yn gallu recordio ffurfiau treigledig geiriau, felly, mae arna i ofn bod rhaid dioddef ‘dau can llathen’ a ‘tri can troedfedd’! Wedi methu datrys y broblem honno!  Ac un peth anffodus arall: dyw’r feddalwedd ddim yn deall bod ‘cyntaf’ yn dod ar ôl yr enw! Felly, yn anffodus fe glywch chi ‘y cyntaf troad’! Ond mae popeth arall yn swnio’n grêt!

Wedyn, dilynwch y cyfarwyddiadau i lwytho’r holl beth i’ch satnaf.

Pob lwc!

Cyfieithu ar-lein

5 Chwefror 2010

I’r rheini ohonoch chi sy’n amau cywirdeb ac ansawdd gwefannau cyfieithu ar lein, dyma enghraifft o ddarn geisiodd cydweithiwr i fi ei gyfieithu ar lein (nid gyda Google Translate).

Gobeithio y gwnaiff hyn dawelu eich meddyliau!
Dyma’r testun gwreiddiol:
‘Dyn ni’n bwriadu trefnu dau weithdy yn ystod Sadwrn Siarad Maesteg – un fydd yn gwneud bathodynnau a’r llall yn sgwrs am hanes lleol. Byddwn ni’n cynnig y ddau weithdy rhwng 11.30 – 1 i ddysgwyr safon Canolradd ac Uwch. Os na fydd y dysgwyr eisiau mynychu’r naill neu’r llall byddan nhw’n gallu parhau yn eu dosbarthiadau.’

A dyma’r cyfieithiad a gafwyd:

‘Tight ni’n purpose arrange two workhouse during Saturn Speak ed to adjoin one he will be doing medals a’r other crookedly talk about I proceeded local. We will be ni’n offer both workhouse between I learners we stood Intermediate and Above. If I do he will be the learners want mynychu’r the one neu’r other they will be nhw’n be able last crookedly them classes.’